VITAP


Promotie van bieren van lokale brouwerijen.

Deze bieren kunnen zelf gebrouwen zijn, of kunnen onder licentie

gebrouwen worden in andere brouwerijen met grotere capaciteit.


Deze promotie kan op bierfestivals, feesten, open-deurdagen in winkels

of bij firma's, op streekproduktenmarkten  ...


De meeste van onze bieren die we presenteren zijn van gecertificeerde biologische oorsprong.


VITAP - tapservice


Claes Vital

Kleine negenbunders 5

B 3511 Kuringen - Hasselt


Tel: 0032 493 538545


vitalclaes@vitapbeer.be


www.vitapbeer.be


FAVV AER: LIM/013716

BTW: BE 0833.485.168Privacyverklaring van VITAP,  Hasselt


In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VITAP  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt

- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens

- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

- op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen attent maken en deze willen respecteren.Uw persoonsgegevens worden door VITAP verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:


- Voor het opmaken van facturen - leveringsbonnen

- Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

- Inschrijvingen evenementen

- In het kader van de verzekering


Wij kunnen volgende persoonsgegevens opvragen, opslaan, verzamelen en verwerken:


- Identificatiegegevens: Firmanaam, naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

- BTW- / ondernemingsnummer

- Aansluitingsdatum - nummer FAVVVerder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft of indien deze reeds openbaar zijn door een eigen gebruikte / gemaakte website.  Deze toestemming kan ten alle tijden ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verwerken geen  persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar, ook niet indien deze doorgegeven zijn door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

VITAP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

VITAP verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan nodig voor gebruik daarvan.

Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:


- alle personen die namens VITAP van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

- we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen

- wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

- we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen


U hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.


Ook hebt u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35 1000 Brussel https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


VITAP  kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 12 dec 2018.